Tillbaka

 
Styrelse innevarande verksamhetsår:
 
     
         
         
  Ordf: Lennart Persson kompletteras  
  v ordf Kjell Nordström kompletteras  
  Sekr: Benny Ternemar kompletteras  
  Kassör Lars Ahlmark 0702-02 86 69  
  Ledamot Bosse Persson 0706-79 61 24  
  Suppleant Gösta Karlsson 0703-21 85 00  
  Suppleant Lennart Lundh 0709-17 20 02  
         
         
  Några av ovanst namn är klickbara för epost  


Nästa styrelsemöte
ännu inte bestämt

 

 


Här publiceras sammandrag från Sällskapets styrelsemöten.

Anteckningar från styrelsemötet 8 april 2019

Efter SI:s årsmöte har framkommit att vid ev nerläggning av SI kommer ekonomiskt överskott att tilldelas Skara Idrottshistoriska Sällskap.
Gruppen Hall of Fame i samarbete med SkLT har haft sammanträde, och en första lista över presumtiva medlemmar i Hall of Fame har upprättats. Första utdelningen av diplom kommer att äga rum 17 juli 2019.
Ett antal fotbollskändisar under namnet "Vi Lirare" kommer till  Skara 18 juli på Skarahov. Skara IHS kommer att deltaga i arrangemanget.
Bland höstens cafégäster märks ingen mindre än f.d. förbundskaptenen i fotboll Tommy Söderberg.


Anteckningar från styrelsemötet 13 mars 2019

Ordf Lennart Persson rapporterade från WIHS årsstämma i Vara där han deltog tillsammans med Jan-Åke Ek.
Chefen för kultur och fritid Jan-Erik Augustsson besökte Skara IHS för att diskutera alternativ angående ny lokal i kommunens regi. För dagen syntes ingen lösning.
Kassör Lars Ahlmark redovisade div. siffror, medlemsantalet var vid årsskiftet 172 personer.
Diskuterades alternativ till gäster för höstens tre cafékvällar. Högst på önskelistan stod Tommy Söderberg.
Beslutades att bilda Skaras Hall Of Fame.
Diskuterades förslag att bilda olika kommittéer (medlem, café, marknadsföring och sponsring).
Under övriga frågor diskuterades hyresavtalet och hur fördelningen med SI uppkommit.
Benny informerade om en aktivitet torsdagen den 18 juli då ”Vi lirare” kommer till Skara och spelar en kändismatch på Skarahov

 


Minnesanteckningar från Årsmötet februari 2019.
Protokoll publiceras inom kort.

Kvällen inleddes med att Skara IHS överlämnade Ungdomsstipendiet till Skara FC:s lovande Arlinda Saronjeva,
 som tackade och berättade om sin fotbollskarriär och framtidsplaner.

Mötet öppnades och leddes av Olle Magnusson.
Verksamhetsberättelsen föredrogs varur kunde läsas att medlemsantalet ökat, tisdagsarbetet utvecklats, cafékvällarna varit välbesökta och att samarbetet med Femklövern fortsätter.
Kassören redogjorde ingående för sällskapets finanser, och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Val av styrelse utföll så:
ordf: Lennart Persson
v ordf: Kjell Nordström
sekr: Benny Ternemar
kassör: Lars Ahlmark
ledamot: Bo Persson
suppl: Gösta Karlsson
suppl: Lennart Lundh
Avslutningsvis tackades Olle Magnusson för ett utomordentligt fint arbete som Sällskapets ordförande under 9 år.
Avgående ledamöterna Leif Nordh och Håkan Svensson uppvaktades med blommor.

Påmindes om WIS årsmöte 2 mars i Vara, samt inbjöds till
Cafékväll 13 mars med Fredrik Belfrage
Nästa styrelsemöte 13/3 kl 17:00


Sammandrag från styrelsemötet 11 december 2018

Skara kommun genomför under Tommy Almgrens ledning ett projekt om föreningsteknik / ekonomi, samt en föreläsningsserie om "idrottsturism".
Dessutom föreligger en önskan om att besöka Skara IHS styrelsemöte.
Skara IHS vann första omgången av frågesporttävllingen som arrangeras av WIS.
5-klövern har haft träff i Lidköping, där Skara IHS representerades av Bosse Persson, Leif Nordh och Olle Magnusson.
Skara IHS har rapporterat till SISU om de cafékvällar som genomförts.
Kassören rapporterade att två medlemmar avlidit.
Diskuterades kommande cafékvällar och namn nämndes: Kjell "Krullen" Johansson, Ya Skoglund, Åsa Larsson,
Yvonne Brage, Stina Blackstenius, Håkan Loob.
Föddes idén om filmkväll, med kostnadsfria Öppet Arkiv som källa.
Diskuterades även mottagare av Skara IHS Ungdomsstipendium.
Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 14 januari kl 18:00 i klubblokalen.
 


Sammandrag från styrelsemötet 24 sept 2018

SkaraIHS var representerat vid Femklöverns senaste möte. Det var i Tibro, med bl.a. "gåfotboll" på programmet.
Bland inkomna skrivelser märktes Helsingborgs Idrottshistoriska tidskrift, samt en inbjudan från SISU
till en föreläsning om funktionsnedsättningar.
Från WIS hade en inbjudan att tävla i idrottskunskap inkommit.
Vid sommarmötet i Vänersborg var Skara IHS representerat.
Sällskapet har nu 174 medlemmar, vilket är en ökning sedan senaste styrelsemötet.
Diskuterades lokalfrågan inför cafékvällen 19 oktober, då Anders Svensson väntas dra många åhörare.
Fotbollsresan till Borås har nu flera deltagare. Resan företas 1 okt med privata bilar.
Föreningsdokumentationen diskuterades, och ansvarige Leif Nordh erbjöds hjälp i arbetet.
 


 

Sammandrag från årsmötet 20 mars2018

Ordf för mötet var Olle Magnusson.

Mötet inleddes med parentation.

Därefter delades Sällskapets Ungdomsstipendium ut till Joel Jern,
som tackade och gav en uppskattad exposé över motorsporten i Sverige.
En kort frågestund följde.

Förutom val av funktionärer för mötet behandlades:
- verksamhetsberättelsen, som upplästes och godkändes
- att medlemsantalet har ökat till 171
- hyreskostnad för lokalen noterades
- cafékvällarnas antal och innehåll
- Sällskapets exponering i form av utställningsmonter och hemsida
- Sällskapets utmärkelser, samt donation från Jan-Erik Blom
- den ekonomiska redogörelsen godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet
- medlemsavgiften fastställdes till 200:-

Till ledamöter i styrelsen valdes:
Olle Magnusso
n, omval
Leif Nordh, omval
Gösta Karlsson, omval
Lars Ahlmark, omval
Bosse Persson, nyval
Håkan Svensson, omval
Lennart Lundh, omval

Revisor Alf Andersson
Valberedning B-G Nilsson

I övrigt noterades förslag om
- resa med WIS i september
- Sällskapets ev. egen resa till Göteborg i samband med fotbollsmatch,
samt besök på idrottsmuseum

Ordf Olle Magnusson avslutade mötet
 


Sammandrag från styrelsemötet 13 februari 2018

Ordf rapporterade från möte i Tibro och en utställning om bordtennis. Beslutades hålla årsmöte 20 mars kl 16:00 i klubblokalen. Ungdomsstipendiet beslutades tilldelas Joel Jern, motorsport. Beslutades föreslå årsmötet att höja medlemsavgiften till 150:-. Entréavgift till cafékvällarna beslutades bli 50:- inkl kaffe. Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Kassören fick i uppdrag att ansöka om kommunalt bidrag. Ordf och sekr fick i uppdrag att ansöka om medel hos Sparbanksstiftelsen för inköp av datautrustning.


Sammandrag från styrelsemötet 16 januari 2018

Diskuterades hur inventarier skall fördelas mellan Skara IHS och SI vid ev upplösande av någon av föreningarna. Även medlemsavgiften debatterades med anledning av Sällskapets ekonomiska ställning. Bl.a. föredrogs förslag om att producera och försälja almanacka inför kommande år i akt och mening att förstärka kassan. Vidare rapporterades önskemål från WIS att alla idrottshistoriska sammanslutningar bör skicka in årsberättelser till WIS.
Vårens cafékvällar diskuterades, och föreslogs bli tre till antalet. Bland f.d. aktiva idrottsprofiler att besöka sällskapet märktes Stig H Johanson (trav), Anders Svensson (fotboll), Janne Åberg (WIS, fotboll), Gösta Fåglum ( cykel).
Beslutades även dela ut Sällskapets Ungdomsstipendium i samband med årsmötet.

Nästa styrelsemöte planerades till 13 februari kl 16:00 i klubblokalen.
 


Sammandrag från styrelsemötet 4 december 2017

Information från kommunen rörande förfarandet vid ansökan om bidrag hade inkommit. Ordf och kassör anmälda och registrerade hos kommunen som Sällskapets handläggare i denna typ av frågor. Rapporterades om Jan-Åke Eks och Leif Nordhs deltagande i kurs i Vara ang Föreningsdokumentation 2020. Diskuterades vårens caféprogram, och förslagsställare fick i uppdrag att kontakta presumtiva föredragshållare. Förslag på mottagare av Ungdomsstipendiet framlades, och frågan bordlades till nästa styrelsemöte. Beslutades att framföra TACK till klubbmästare Jan-Åke Ek för hans eminenta insatser vid tisdagsträffarna. Nästa styrelsemöte blir 16 januari kl 16:00 i klubblokalen.

 


 

Sammandrag från styrelsemötet 9 oktober 2017

Nytt hyreskontrakt för klubblokalen har tecknats med Centrumbostäder. Möte med kulturchefen Lars Lundgren resulterade i att Skara Idrottshistoriska Sällskap nu går in med en skrivelse med begäran om bidrag till hyreskostnaden. Inför Ronnie Hellströms besök onsdagen den 8 november kl 18:30 har mötet flyttats till Viktoriagårdens samlingssal. Ordf Olle Magnusson rapporterade från möte med Vadsbo Idrottshistoriska tillsammans med Leif Nordh och Jan-Åke Ek. Samma personer deltog också i sommarmötet med Westgöta Idrottshistoriska. Nästa idrottsgala i Skara blir 20 januari 2018. Föreslogs även att föreningsledare skall inbjudas att närvara vid tisdagsträffarna.

 


 

Sammandrag från styrelsemötet 12 juni 2017

Skara Idrottshistoriska Sällskap fick den 6 juni mottaga diplom för förtjänstfulla insatser inom idrotten, samt ett bidrog om 10 000 kr.
Femklöverns möte i Skara den 27 april blev mycket lyckat. Styrelsen framförde ett tack till Vilans fritidsområde för guidningen i samband med mötet. Skara Idrottshistoriska Sällskap deltog i mässan den 21 maj på Vilanområdet. Diskuterades höstens cafékvällar.

 

 Sammandrag från styrelsemötet 24 april 2017

Leif Nordh tackade för uppvaktningen i anledning av bemärkelsedag. Rapport från träff som Skara Idrottshistoriska Sällskap haft med SISU. Kassören rapporterade att 166 medlemmar finns registrerade. Konstaterades att intresset är svagt i många föreningar som uppmanats att dokumentera sin historia. Beslutades att Skara IHS skall representeras vid Föreningsmässan 21 maj. Träffen med Femklövern den 27 april planerades, och befanns 40 personer anmälda. Framtida klubblokal diskuterades och beslutades att kontakta Skara Kommun. Utdelandet av Ungdomsstipendiet beslutades äga rum vid Nationaldagsfirandet 6 juni. Beslutades att höstens cafékvällar skall diskuteras vid mötet 12 juni.

 


Sammandrag från årsmötet 21 februari 2017

30 personer närvarande. Verksamheten 2016 föredrogs och gillades av mötet. Bl.a. har 6cafékvällar anordnats. Varje tisdag träffas 15-20 medlemmar för forskning och dokumentation. Kassören föredrog ekonomisk redovisning som visade ett överskott om 11.807:-.

Styrelsen valdes:
Olle Magnusson, ordf
Leif Nordh, vice ordf
Lars Ahlmark, kassör
Gösta Karlsson, sekr
Lennart Lundh, ledamot
Sten-Olof Olsson, ledamot
Håkan Svensson, ledamot

Tack framfördes till Jan-Åke Ek för hans insats i klubbmästeriet.

Slutligen aktualiserades åter frågan om ny klubblokal.

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 mars kl 18:00 i klubblokalen

 


Sammandrag från styrelsemöte 24 januari 2017

Tibro Idrottshistoriska Sällskap inbjuder till träff 2 februari i anledning av att Tibro AIK fyller 100 år.
Skara Idrottshistoriska Sällskap står i tur att arrangera träff med 5-klövern. Det blir troligen i april, då Vilanområdet visas.
Inget nytt från kommunen i anledning av vårt behov av ny klubblokal / idrottsmuseum.
Enkät skickas ut och personliga kontakter tas med kommunens alla idrottsföreningar för att samla in uppgifter om resp förenings grundande etc.
Skara Idrottshistoriska Sällskap arrangerar cafékvällar enligt följande:
14 febr: Jonny Nilsson, skridsko
15 mars: Kenneth Lövgren, bergsbestigare
11 april: Thomas Nordahl, fotboll
Ungdomsstipendiet diskuterades och kandidat föreslogs.
Mottagare av Årets Hederspris på Idrottsgalan utsågs.
Styrelsens sammansättning debatterades inför årsmötet, som kommer att äga rum 21 febr kl 14:00 i klubbens lokaler på Skaraborgsgatan 29
 

Protokoll, utdrag från möte med styrelsen 6 december 2016:

Styrelsen har haft möte med SISU. En av frågorna som behandlades var hur exvis Fritidsnämndens personal kan marknadsföra Idrottshistoriska Sällskapet.
Alf Andersson och Rolf Berggren berömdes för utmärkt arbete med bilder, texter och tidningsurklipp till hemsidan.
Kandidater till årets ungdomsstipendium diskuterades, och kommer att beslutas på nästa möte.
Åsa Bogren från SISU gästade Idrottshistoriska Sällskapet under ett tisdagsmöte.
Vårens cafékvällar diskuterades, och namn som Jonny Nilsson och Thomas Nordahl är positiva till att besöka oss. Även motorfamiljen Hansen från Götene ska kontaktats.
Lokalfrågan diskuterades.
Valberedningen aktiverades.
Entréavgift till cafékvällarna kommer inte att införas. Däremot var styrelsen positiv till att anordna lotterier under sammankomsterna.
Beslutades nästa styrelsemöte till 24 januari kl  17:00 i klubblokalen.
 


Protokoll, utdrag från möte med styrelsen 25 oktober 2016:

5 ordinarie styrelsemedlemmar närvarande.
Kallelse och föreg mötes protokoll godkändes.
Höstens cafékvällar diskuterades. Beslutades att anordna tre cafékvällar under våren 2017
Beslutades att Skara kommun skall kontaktas ang framtida klubblokal för SkaraIHS
Kassören redogjorde för ekonomin
Från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap rapporterade bl.a. om resa till Sixten Jernbergs museum i Lima nästa säsong
Diskuterades kandidater till Ungdomsstipendiet 2017
Uppdrogs åt styrelsen att utreda fråga om bidrag från kommunen
"Slampens" filmer skall granskas och ev kopieras till dvd
Beslutades nästa styrelsemöte till 6 dec kl 18:30